چکیده

موضوع رسالۀ حاضر، مناسبات امنیت و آزادی از دیدگاه فقهای معاصر است.

به عنوان سؤال اصلی، رابطۀ بین امنیت و آزادی از دیدگاه فقهای معاصر (در صد سال اخیر) مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. فرضیۀ رساله، رابطۀ تعاملی و تأثیر و تأثری بین امنیت و آزادی از دیدگاه فقهای معاصر بوده و روش بحث توصیفی- تحلیلی می­باشد. برای آزمون فرضیه، در فصول سه گانۀ رساله، امنیت، آزادی و ابعاد آن (سیاسی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی) از حیث مفهوم، موارد و قلمرو، و ساز و کارهای تأمین آن از منظر فقهای عظام با توجّه به منابع فقهی و گفتار آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در پایان به عنوان نتیجه گیری از مقایسه و نسبت سنجی بین نظرات و اقوال فقها در باب امنیت، آزادی و ابعاد مطرح شدۀ آن، می­توان گفت، به حیث دست آورد تحقیق، فرضیۀ رساله (رابطۀ تعاملی و تأثیر و تأثری بین امنیت و آزادی در حدود اسلام و قوانین الهی از دیدگاه فقهای معاصر) به اثبات رسیده است. این دست آورد می‌تواند پاسخی باشد به شبهات ذیل: یک، فقها فاقد دیدگاه مدوَّن و امروزی دربارۀ دو مفهوم متحوّل و پیچیدۀ امنیت و آزادی و روابط بین آنها در ابعاد مختلف آن است. دو، عده­ای از فقهاء امنیت خواه بوده و قائل به تقدم امنیت بر آزادی هستند همانند فقهای عصر مشروطه و عده­ای بر عکس نظر دارند. سه، در اسلام و دیدگاه فقها وجه دنیایی امنیت و آزادی، به نفع تأمین امنیت و آزادی معنوی نادیده گرفته شده است. لذا به محققان گرامی پیشنهاد می­شود به خاطر دفع چنین شبهات و امثال آن و دفاع از کیان فقه و فقاهت سعی کنند فعالیتهای تحقیقی خود را به این سمت و سو هدایت دهند و در باب امنیت و آزادی و رابطۀ آن دو در ابعاد گوناگون دیگر که به خاطر زیاد نشدن حجم رساله مورد بحث قرار نگرفته است و همینطور رابطۀ هر یک از این دو مفهوم کاربردی با سایر مفاهیم دیگر همانند: عدالت، قدرت، سیاست، مصلحت و امثال آن بحث و تحقیق کنند.

برای مطالعه کامل پایان نامه به منوی بالا مراجعه کرده از قسمت دانلود پایان نامه ها فایل کاملش را دانلود کنید.