چکیده
رساله و پایان نامه حاضر حاوی مطالبی است در موضوع عنصر مصلحت و ساز وکار های او و تفسیر و تبیین و جهات مثبت و  منفی که از مصلحت اتخاذ گردیده است. و مجموع آنها در یک مقدمه و شش فصل و یک نتیجه تدوین گردیده است . که چکیده و خلاصه گزارش آن از قرار ذیل است.
ابتدا یک مقدمه که دربر دارنده بیان کلی از اصل موضوع مصلحت و نقش و اهمیت آن در ابعاد مختلف زندگی مادی و معنوی و حقوقی و اجتماعی انسان اراء شده و بعد فصول ششگانه است. که در :
فصل اول مفاهیم و کلیات و تعاریف ، انواع و تقسیمات مصلحت در دیدگاه اندیشمندان و فقها و متکلمین مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم ، قلمرو و دامنه و گستره ی مصلحت در حوزه های مختلف کلامی ، فقهی و اجتماعی و سیاسی از دیدگاهی فقهای معاصر تحلیل گردیده است.
فصل سوم ، تزاحم عنصر مصلحت با دیگر عناصر اعتباری و احکام فقهی مانند  احکام اولیه و ثانویه و بادیگر مصالح سیاسی و احکام حکومتی و نوع رابط آنها با مصلحت بررسی گردیده است.
فصل چهارم ، رابطه مصلحت با حکومت و سیاست و دیگر عناصر سیاسی و فقهی در مکتب اسلام مانند تقیه و تعامل با حکام جور ، و دیدگاه سیاسی فقها معاصر در این مسأله مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل پنجم ، رابطه مصلحت با عدالت و کیفیت تعامل با همدیگر را تحلیل کرده و هر یک را جداگانه توضیح  داده بعد رابطه همسوی و یا تزاحمی و تعارضی با عدالت را بررسی کرده است.
فصل ششم جایگاه فقهی ،  کلامی و سیاسی مصلحت در فقه امامیه و عامه را مورد بحث قرار داده است

برای مطالعه کامل پایان نامه به منوی بالا مراجعه کرده از قسمت دانلود پایان نامه ها فایل کاملش را دانلود کنید.